De ouderbijdrage

Beste ouders en verzorgers,
 
Op veel basisscholen wordt een ouderbijdrage gevraagd waarmee activiteiten worden bekostigd die niet uit de reguliere inkomsten van de school kunnen worden betaald. Ook onze school kent een ouderbijdrage en middels deze brief wil de Ouderraad u informeren omtrent de hoogte en mogelijke betaalwijzen van uw jaarlijkse bijdrage.
 
De ouderbijdragen worden gebruikt voor activiteiten gericht op alle kinderen van onze school. Deze veelal jaarlijks terugkerende evenementen worden samen met het team van leraren voorbereid en uitgevoerd. Denkt u hierbij aan festiviteiten rondom Sinterklaas en Kerstmis, de Carnavalsviering, de bosdag en de sportdag. Maar ook de schoolreisjes worden hiervan betaald. Leuke activiteiten waaraan de kinderen veel plezier beleven!
De Ouderraad beheert de ouderbijdrage en heeft per activiteit een begroting opgesteld. 
 
Naast de mogelijkheid voor ouders om de ouderbijdrage zelf over te maken is het ook mogelijk om de bijdrage te voldoen middels een machtiging tot automatisch incasso. Hier is reeds door veel ouders gebruik van gemaakt, hetgeen heeft geresulteerd in hogere gemiddelde inkomsten per leerling afgelopen schooljaren.
Een machtiging tot automatisch incasso wordt afgegeven per leerling en wordt automatisch beëindigd op het moment dat uw kind wordt uitgeschreven van school.  (klik hier voor het machtigingsformulier)

Ouderbijdrage per kind (middels automatische incasso) € 35,-
    Bij instroom na 1 januari € 21,-

Ouderbijdrage per kind (middels overschrijving naar rekening OR) € 36,-
    Bij instroom na 1 januari € 22,-

 
In het geval u uw bijdrage zelf wenst te storten dan vragen wij u dat te doen op Rabobank rekening nummer
NL96RABO 0102241759 t.n.v. Oudervereniging OBS Brandevoort, Helmond.
Belangrijk hierbij is dat u dat doet onder vermelding van OUDERBIJDRAGE en de voor- en achternaam van uw kind(eren).
 
 
Met dank voor uw medewerking,
Namens de Ouderraad,
 
Penningmeester Ouderraad OBS Brandevoort.
ouderraadbrandevoort@obsh.nl


***