De geschiedenis in het kort

Openbare basisschool Brandevoort is gestart in het schooljaar 2000-2001 in de wijk Brandevoort. Aanvankelijk startte de school met acht kinderen in het gebouw van basisschool De Vendelier. In 2002 is een nieuw semi-permanent gebouw aan de Stepekolk-Oost betrokken. Drie jaar later, in oktober 2006, is de school verhuisd naar de hoofdlocatie aan De Plaetse. In de periode 2009-2012 heeft de school een nevenlocatie gehad aan Laan door de Veste. De school is in haar relatief korte bestaan snel gegroeid. In schooljaar 2018-2019 bezoeken zo'n 650  leerlingen onze school.

OBS Brandevoort is een openbare school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd. Op onze school respecteren we ieders geloof of levensovertuiging passend binnen de democratische rechtsstaat.

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee. Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. De school schept ruimte voor en besteedt aandacht aan de verschillende godsdiensten, levensvisies en culturen. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs; kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun deelname aan de samenleving waarin zij zichzelf later moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen.
Openbaar onderwijs hanteert als motto: 'Niet a-p-a-r-t maar samen' Een openbare basisschool wil daarnaast aansluiten bij actuele gebeurtenissen in de samenleving. Belangrijke maatschappelijke veranderingen en problemen krijgen aandacht binnen ons onderwijs. Openbare Basisschool Brandevoort is een school die door samen te leren, samen leert leven. Openbaar houdt voor ons ook in dat we open zijn over wat we doen en hoe we het gedaan hebben.